Tvoríme zodpovednú architektúru chrániacu životné prostredie

Žiť a pracovať v súlade s prírodou je veľmi dôležité. Má to vplyv nielen na náš každodenný výkon, ale aj celkový životný balans. Aj preto sa snažíme preniesť do našich bytov a kancelárií zelené riešenia, ktoré berú ohľad na životné prostredie a zároveň vyhovujú našim rastúcim nárokom a štandardom.

Takúto architektúru môžeme nazvať aj zelenou. Je to spôsob výstavby, ktorý sa snaží minimalizovať dopady na životné prostredie a nenarúša, ale naopak dopĺňa okolité prostredie v duchu trvalo udržateľného rozvoja.

Zelené technologické
riešenia

Budovy spĺňajúce energetické normy

Naše projekty a ich výsledné realizácie zhotovujeme vždy s ohľadom na energetické normy predpísané európskym spoločenstvom. Ich dodržiavaním sa snažíme udržať primeranú energetickú hospodárnosť a efektívnosť našich projektov. Každý náš projektový zámer zohľadňuje prísne požiadavky na šetrenie energetických zdrojov a analyzuje dopad na okolité životné prostredie.

Vsakovacie jamy

Vsakovacie jamy sú ekologickou technológiou zachytávajúcou dažďovú vodu. Zachytená voda takto neodteká do kanalizácie a mimo územie, čím zbytočne nezaťažuje kapacitu kanalizačných potrubí a odtokov. Voda tak ostáva na danom mieste, vďaka čomu nedochádza k jeho vysušovaniu či odvodňovaniu a toto miesto, napríklad v podobe zelených plôch, si tak plní svoje prirodzené ekologické funkcie. Voda je prirodzene navrátená do pôdy alebo je možné ju následne využiť na rôzne iné účely, ako napríklad na zavlažovanie stromov alebo plnenie takzvaných dažďových záhrad a jazierok.

Výsadba zelene a zveľadenie ekosystému

Základným prvkom prirodzeného ekologického prostredia je zeleň samotná. Preto dbáme v prvom rade na zodpovednú a systematickú výsadbu stromov a zelene, revitalizáciu parkov, ale aj sprievodných prvkov ako sú chodníky a lavičky, ktoré dotvárajú vľúdne prostredie. Dômyselné spojenie týchto faktorov zohráva pri tvorbe kvalitného životného priestoru dôležitú úlohu. Pri zdarnom výsledku tejto práce tak zeleň podporuje zdravý ekosystém a prívetivejšie životné prostredie, a to aj v centrách väčších miest. Pohľad na zeleň zároveň upokojuje, prináša rovnováhu a poskytuje úľavu pre oči aj dušu.

Využitie moderných a ekologických technológií

Mnohé technológie, ktoré boli ešte včera budúcnosťou, sú pre nás dnes už realitou. Medzi nové technológie použité v našich projektoch patria napríklad výťahy so systémom rekuperácie energie, dlažby a povrchové materiály zabraňujúce prehrievaniu prostredia, inteligentná klimatizácia vháňajúca filtrovaný čerstvý vzduch alebo interiérová jazierka , ktoré vzduch zvlhčujú. Myslíme aj na infraštruktúru a dopravu, a jej súčasné, ale aj budúce nároky. Podporujeme využívanie zdravej dopravy interiérovými bicyklovými státiami, ale budujeme aj nabíjacie státia pre elektromobily.

Dažďové záhrady - „Raingardens”

S rovnakým zámerom a na podobnom princípe ako technológia vsakovacích jám funguje aj technológia takzvaných "raingardens". Dažďová záhrada je cielená depresia (priehlbina), určená na zber dažďovej vody z pevných plôch ako sú strechy, chodníky a parkoviská. Zachytená voda prirodzene vsiakne do podložia a nedochádza tak k zbytočnému odvodňovaniu krajiny. Správne navrhnutá dažďová záhrada spomalí odtok vody z prostredia, čím sa zvýšia možnosti jej vsiaknutia do pôdy. Raingardens majú zároveň istú mieru samoregulácie, ktorá nevytvára podmienky pre vznik nechcenej stojatej vody.

Nabíjacie stanice pre elektromobily

K doprave a parkovaniu pristupujeme veľmi zodpovedne, pretože tento aspekt si zaslúži naozaj dlhodobejší pohľad do budúcnosti. Výstavbou dostatočného počtu parkovacích miest to ale pre nás nekončí. Uvedomujeme si aj rýchlorastúci podiel elektromobilov a alternatívnej dopravy na našich cestách. Preto zavádzame nabíjacie zariadenia pre elektromobily aj do našich projektov a na naše parkoviská. Nie je nám cudzia ani alternatíva mikromobility, kde už dnes môžeme pozorovať zvýšený záujem o prepravu elektrickými kolobežkami či bicyklami.

Zelené strechy

Pri našej zvýšenej ekologickej iniciatíve nie je ani výška pre nás prekážkou. Vidíme strechy ako využiteľnú plochu a pomocou technológie ich realizujeme ako zelené, vegetačné, navyše bez nároku na údržbu. Takéto vegetačné súvrstvie priaznivo pôsobí na mikroklímu v okolí budovy, nahradí zastavanú zeleň a veľmi účinne chráni bytový dom pred teplotnými výkyvmi v priebehu dňa, vďaka čomu sa zvýši komfort bývania, ale aj znížia náklady na vykurovanie.

Solárne panely

Na niektorých našich projektoch nájdete aj solárne panely, ktoré zachytávajú slnečné žiarenie a premieňajú ho na elektrickú energiu. Aj týmto spôsobom sa snažíme používať čo najviac energie z obnoviteľných energetických zdrojov.